dissabte, 13 d’agost del 2016

MÉS demana revisar la Llei de l’Indult, però que no contempli els casos de corrupció i frau a Hisenda


Sol·licita alhora desapoderar el Govern per delegar en una comissió de Diputats del Congrés i que la concessió de gràcia garantesqui una exposició pública i al·legacions
  Els grups parlamentaris de Més per Menorca i Més per Mallorca presenten una Proposició No de Llei per demanar al Parlament que insti al Govern central a revisar a fons la Llei de l’Indult, vigent des de 1870 i modificada l’any per la llei 1/1988, de 14 de generMÉS entén que aquesta Llei té motius per ser derogada de forma íntegra i elaborada de nou, però amb la intenció de trobar el màxim consens possible, se sol·licita una profunda reforma, occidentals, o en possibles situacions especials de caràcter social o fins i tot polític.

  Per tot l’exposat, MÉS insisteix en una reforma de la figura de l’indult que limiti o no el contempli en els casos de corrupció i que el Govern de l’Estat no pugui atribuir aquesta competència a una comissió de diputats del congrés. Alhora també sol·licita que siguin limitats els casos de delictes contra Hisenda i l’Administració Pública. En aquest sentit, el portaveu diputat de Més per Menorca al Parlament, Manel Martíplanteja que “no sigui objecte d’indult qualsevol sentència dels casos de corrupció. És avui dia inacceptable admetre indults en casos de sentència per casos de corrupció i que siguin els mateixos polítics que siguin els beneficiats per la figura de l’indult, en canvi altres casos situacions més acceptables i raonables de la societat actual no siguin tingudes en compte”. 

  Cal considerar que el dret de gràcia o indult és una causa d’extinció de la responsabilitat penal que comporta el perdó de la pena; no es perdona el delicte (amnistia) sinó la pena. Així, per tant, caldria reformular que la declaració d’indults sigui una prerrogativa de l’executiu, el que representa una conculcació flagrant de la separació de poders, permetent que el govern interferesqui en la funció jurisdiccional de fer executar el que ha estat jutjat.

  La detecció d’eventuals excessos en l’aplicació efectiva d’una norma penal per part dels Tribunals ha de trobar la solució idònia, i respectuosa amb la divisió de poders, amb la revisió de l’ordenament jurídic amb caràcter general i no individual, arbitrant-se els mecanismes de revisió de condemnes per fer-les congruents.
La ciutadania exigeix, avui amb més fermesa, la igualtat de totes les persones davant la llei i, en conseqüència, que desapareguin les figures jurídiques que permetin favoritisme, en concret quan l’indult afecta persones que han delinquit mentre exercien un càrrec públic, o en el món de les finances i els negocis.

  Per tot açò, el grup parlamentari MÉS per Menorca i Mallorca demana amb aquesta iniciativa que:

  El Parlament de les Illes Balears insti el Govern de l’Estat a avaluar la necessitat de mantenir la figura de l’indult i, en tot cas, a una revisió en profunditat que valori:

1.- Desapoderar el Govern de l’Estat per atribuir la competència a una comissió específica del Congrés de Diputats, i per un quòrum superior a la majoria absoluta.

2.- Limitar, en tot cas, els supòsits en què pot esser concedit l’indult que no permeti l’aplicació als delictes de corrupció i en general a tots els previstos al Títol XIV, contra la hisenda pública, i XIX, contra l’administració pública, del Codi Penal.

3.- Incloure l’exigència d’una extensa motivació de cada indult, amb informació pública per a la formulació d’al·legacions abans de la resolució definitiva. 


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada