dilluns, 3 d’abril del 2017

Més per Menorca demana modificar la Llei de Comerç per recuperar i garantir els drets lingüístics dels consumidors

La Proposició de Llei sol·licita que s’afegesquin dos articles al redactat de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, que regula tot aquest sector
 Més per Menorca ha enregistrat avui una Proposició de Llei que proposa la modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de Comerç a les Illes Balears. En concret la revisió d’aquesta normativa ve donada només per l’adició de dos nous articles: un, perquè quedin garantits els drets lingüístics dels consumidors; i el segon, perquè es faci visible el calendari i horaris d’obertura i tancaments dels establiments comercials, tant en l’interior com a l’exterior, així com que l’esmentada informació estigui retolada, com a mínim, en català.

 Més per Menorca reclama aquests drets per als consumidors apel·lant a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (ratificada per l’Estat Espanyol el 9 d’abril del 2001), la Constitució Espanyola o el mateix Estatut d’Autonomia, que a més de contempla el dret de conèixer i d’usar la llengua pròpia de les Illes Balears, deixa molt clar que “ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma”. Alhora, també diu l’Estatut que “les institucions publiques de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.”

 La Llei de Comerç de 2014 va ser una iniciativa del Govern Bauzá que venia a substituir l’anterior Llei d’Ordenació de l’Activitat Comercial, la qual sí contemplava i garantia els drets lingüístics dels consumidors. La derogació d’aquesta va eliminar de l’ordenament jurídic els drets lingüístics dels consumidors.

 D’aquesta manera, Més per Menorca sol·licita en la Proposició de Llei que se incorporin dos nous articles a la Llei de Comerç de 2014 per així recuperar els drets eliminats pel govern del PP. El redactat de la petició diu:

Article 1
 S’introdueix en la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, un nou article amb el contingut següent:

Article 5 bis. Drets lingüístics dels consumidors

1. En els establiments regulats en aquesta llei, els consumidors tenen dret a ser atesos en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser discriminats o atesos incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin.

2. En els establiments al detall que disposen d'una plantilla laboral de més de tres treballadors, els consumidors tenen, a més, el dret de ser atesos en la llengua oficial de les Illes Balears que escullin.

3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als consumidors dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. En els termes que reglamentàriament es determinin, els establiments comercials informaran els consumidors dels seus drets lingüístics mitjançant la col·locació dels anuncis corresponents.

4. Les administracions competents promouran l'ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials, com també en els rètols, símbols i distintius dels establiments comercials de les Illes Balears.

Article 2

 Es modifica l’article 20 de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, un nou article amb el contingut següent:

Article 20. Publicitat de l’horari comercial

 A tots els establiments comercials ha de figurar la informació del calendari diari d'obertura i de tancament en un lloc visible, tant a l'interior com a l'exterior, fins i tot quan l'establiment sigui tancat. El text d'aquesta informació ha de constar, almenys, en català.

Disposició final

 Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada